blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Harkema
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Harkema Antiekwinkels

Postma
De Bosk 11
9281NR  HARKEMA
0512-363223

Er zijn apotheken gevonden in Harkema Apotheken

Veeman B.V.
Nijebuorren 11
9281LZ  HARKEMA
0512-362737

Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Harkema Assurantietussenpersonen

Jan Zuidema AssurantiŽn
Warmoltsstrjitte 1
9281PK  HARKEMA
0512-365551

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Harkema Automatiseringsbureaus

Elecserv
Warmoltsstrjitte 7
9281PK  HARKEMA
0512-360048

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Harkema Autoplaatwerk-spuiterijen

Haan
Betonwei 45
9281KV  HARKEMA
0512-364880

Er zijn autoreparateurs gevonden in Harkema Autoreparateurs

Wijbe van Kammen
Betonwei 25B
9281KS  HARKEMA
0512-364884

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Harkema Basisscholen

Wynroas Christelijke Basisschool De
Ikeloane 10
9281RB  HARKEMA
0512-361711

Er zijn beddenwinkels gevonden in Harkema Beddenwinkels

Lekker Sliepe
Ikeloane 19
9281RB  HARKEMA
0512-362897

Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden
Bloemisten
Er zijn geen bloemisten gevonden
Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Harkema Bouwspecialisten

Houten
De Singel 28B
9281LL  HARKEMA

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Harkema Cafes

Lyts Begjin
Reitsmastrjitte 9
9281LB  HARKEMA
0512-361863

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Harkema Dakdekkers-dakconstructeurs

Veen Dakwerken
Fugelkamp 18
9281MA  HARKEMA

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Harkema Dierenwinkels

Diske
Warmoltsstrjitte 115
9281PM  HARKEMA
0512-362329

Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden

Er zijn dumpzaken gevonden in Harkema Dumpzaken

Handelsonderneming/ Transportbedrijf Th. Hoekstra
It Jachtfjild 13
9281KV  HARKEMA
0512-363123

Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden
Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden

Er zijn fitnesscentra gevonden in Harkema Fitnesscentra

Go for IT 2002
Warmoltsstrjitte 6A
9281PR  HARKEMA
0512-366688

Er zijn fotografen gevonden in Harkema Fotografen

Fotoservice Dijkstra
De Flearen 41
9281RH  HARKEMA
0512-365203

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Harkema Fysiotherapeuten

Boer B.V.
De Bjirken 4
9281RD  HARKEMA
0512-363665

Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Harkema Goederenvervoer

M&W Transport
De Elzen 65
9281MH  HARKEMA

Er zijn grondverzetters gevonden in Harkema Grondverzetters

bij Grondverzet
Nijewei 28
9281NV  HARKEMA
0512-332998

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Harkema Hoveniersbedrijven

Bakker Tuinontwerp/Aanleg
De Singel 49
9281LM  HARKEMA
0512-365178

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden
Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden

Er zijn kappers gevonden in Harkema Kappers

IT Knip HŻske
Nijkamp 22
9281NA  HARKEMA
0512-365815

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Harkema Kinderopvang

Peuterspeelzaal De Waldpykjes
Fiifhuzen 8
9281LH  HARKEMA

Er zijn klusbedrijven gevonden in Harkema Klusbedrijven

V&S Allround Timmerwerken
Ringwyk 40
9281SK  HARKEMA
0512-365154

Er zijn koeriers gevonden in Harkema Koeriers

Kootstra Koerier
Nijewei 22
9281NV  HARKEMA

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Harkema Lasbedrijven

Ids en Theo Idsardi V.O.F.
Splitting 4
9281KJ  HARKEMA
0512-360338

Er zijn loodgieters gevonden in Harkema Loodgieters

Weening Services
Nijewei 20
9281NV  HARKEMA
0512332108

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Harkema Metselaars

Kooistra Kuipers Metselbedrijf
Middelwyk 38
9281SE  HARKEMA
0512365720

Er zijn meubelmakers gevonden in Harkema Meubelmakers

Spinder Products
Reitsmastrjitte 63
9281LC  HARKEMA
0512-519822

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden
Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Harkema Organisatie-adviesbureaus

Kruisweg B.V.
Kruswei 9
9281KL  HARKEMA
0512-350515

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Harkema Passagiersvaart-veerdiensten

Coastwise V.O.F.
De Elzen 64
9281MG  HARKEMA
0512-366557

Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Harkema Postorderbedrijven

No Limit-Trading
De Singel 39A
9281LL  HARKEMA
0512-332796

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Harkema Projectontwikkelaars

Ate Storm
De Bosk 26
9281NR  HARKEMA
0512-364521

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Harkema Reclamebureaus

Communiquť V.O.F.
Warmoltsstrjitte 73
9281PL  HARKEMA
0512-369010

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Harkema Religieuze-organisaties

Bijbelgroep Harkema
De Flearen 59
9281RH  HARKEMA

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Harkema Schilders

Glasbewerking Hoekstra
De Bosk 28
9281NR  HARKEMA
0512-362423

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Harkema Schoonmaakbedrijven

Weening
Nijewei 20
9281NV  HARKEMA
0512-332108

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden
Sociaal-cultureel-werk
Er zijn geen sociaal-cultureel-werk gevonden
Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Harkema Software-producenten

Insuweb B.V.
Taanwyk 9
9281SC  HARKEMA

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Harkema Sport-speciaalzaken

Keukenmakers Cor de Haan
Betonwei 5
9281KR  HARKEMA
0512-537280

Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn stratenmakers gevonden in Harkema Stratenmakers

TB Bestratingen
Feanterij 2
9281NZ  HARKEMA
0512-366988

Er zijn stukadoren gevonden in Harkema Stukadoren

Woudhoek
Nijewei 31
9281NS  HARKEMA
0512-362016

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Harkema Tegelzetters

Vakam
De Flearen 43
9281RH  HARKEMA
0512-361053

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden

Er zijn textiel-winkels gevonden in Harkema Textiel-winkels

Cowi
Nijewei 81
9281NT  HARKEMA
0512-361014

Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Harkema Timmermannen

SWG-Scheidingswanden Gjaltema
Nijewei 87A
9281NP  HARKEMA
0512-352621

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Harkema Uitvaartverzorgers

Begrafenisvereniging Memento Mori
Kammingastrjitte 33
9281PB  HARKEMA

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Harkema Veeteelt-diensten

Veen
Homear 15B
9281LN  HARKEMA
0512-362236

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden
Webdesigners
Er zijn geen webdesigners gevonden
Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid